Program:

 

Kl. 10.00

Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

 

Kl. 10.15

Mennesker, inddragelse og problemer v/ Charlotte Vange Løvstad,Lektor, VIA, Efter-videreuddannelsen:

Om borgernes oplevelser af at blive set som et ’problem’ og værende deres problem. Der gives et bud på, hvorfor borgerinddragelse kan være et muligt bud på at blive set som et menneske.

 

Kl. 11.00

Pause

 

Kl. 11.15

Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner v/Dina Dot Dalsgaard Andersen, lektor, VIA, Pædagoguddannelsen og Jens H. Lund, Lektor og PhD, VIA,

Læreruddannelsen:

Om relevansen i at anvende tre optikker i studiet af børneperspektiver i forbindelse med pædagogisk evaluering: en dannelsesmæssig, en informantorienteret og en medskabende tilgang. Det empiriske grundlag er baseret på en ’arenatilgang’ rettet mod både forvaltnings- og institutionsniveau.

 

Kl. 12.00

Pause – frokost. Der er kantine på VIA, hvor der kan købes frokost

 

Kl. 13.00

Parat til uddannelse? v/ Marlene Smith, adjunkt, VIA, Pædagoguddannelsen og Merete Munkholm, PhD-studerende og lektor, VIA, Læreruddannelsen:

Om de betydninger og dilemmaer i et ungeperspektiv, der kan opstå i arbejdet med den nu obligatoriske uddannelsesparathedsvurdering i folkeskolens 8. og 9. klasser. Vores undersøgelse viser, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen ikke er en uskyldig beskrivelse af de unge personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

 

Kl. 13.45

Pause

 

Kl. 14.00

Gi’r det mening? v/ Hanne Føns, cand.pæd., Diakonhøjskolen Århus:

Om et af de grundlæggende dilemmaer i socialpædagogikken i forhold til målet om borgerdeltagelse. Med afsæt i et aktionsforskningsprojekt tydeliggøres de udfordringer, der kan opstå, når den pædagogiske intention og målgruppens forventninger ikke stemmer overens.

 

Kl. 14.45

Tak for i dag

SOCIALPÆDAGOGIK OG

STEMMER, DER SKAL HØRES

Dansk forening for Socialpædagogik afholder

 

 TEMADAG

 med afsæt i det seneste nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik om stemmer, der skal høres i socialpædagogisk perspektiv.

 

28. november 2018 kl. 10.00 – 15.00

 

VIA UC, Ceresbyen 24

8000 Aarhus C,

lokale A0.42

TILMELDING

 

Tilmelding til temadagen: Klik HER

 

Deltagelse er gratis for medlemmer af foreningen,

kr. 200,00 for ikke-medlemmer,

 

Begrænset antal pladser - deltagelse efter "først til mølle"-princippet.

HENT PROGRAMMET

Med afsæt i Tidsskrift for Socialpædagogik årg. 20 nr. 2 2017:

PSYKIATRI  I  ET

SOCIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
 
Temadag d. 15. marts 2018 på DPU
 
Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

 

Program:

 

Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

 

Hjælp er ikke bare hjælp – eksempler fra socialpsykiatrien

Interviewundersøgelse om forskellige forståelser af hjælp i den kommunale socialpsykiatri v/Torben Dalum, adjunkt, Anthon Sand Jørgensen, lektor og Lotte Junker Harbo, lektor, alle fra VIA UC

 

Perspektiver på professionel distance og nærhed

Om grænser og grænseforhandlinger mellem nærhed og distance i en socialpsykiatrisk kontekst med udgangspunkt i dels et brugerperspektiv og dels et personaleperspektiv. v/ Birgitta Frello, lektor ved UCC.

 

Et bidrag til socialpædagogikkens semantiske udfordring

Om hvorledes teater-projektledelsesformer og dramaturgiske begreber og principper kan inspirere til samskabende processer i en socialpædagogisk kontekst og til en semantik - et sprog? - der kan bidrage til at analysere, forstå og formidle relationelle samspilsprocesser i socialpædagogisk praksis. v/Lise Lotte Helm-Petersen, ph.d.-studerende v DPU og projektleder, Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland

 

Socialpædagogen i socialpsykiatrien – professionalisme og etik mellem subjekt og objektpositioner

Om at forstå de psykiatriske oplevelser som mættede fænomener, og hvorvidt denne forståelse kan lede til nye etiske veje at gå sammen - for psykiatribrugere, personale og pårørende? v/Marianne Træbing Secher, adjunkt VIA University College.

 

Om den robuste skrøbelighed og den skrøbelige robusthed.

Overvejelser over respekt for ord og mennesker. v/Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus.

20 ÅRS JUBILÆUM

Dansk Forening for Socialpædagogik

og Tidsskrift for Socialpædagogik

har holdt 20 års jubilæum 14. september 2017 på UCN i Aalborg.

 

Foreningen er stiftet i 1997 med ønsket om at holde liv i socialpædagogik som fag, i diskussion om det socialpædagogiske arbejde og i disciplinen socialpædagogik. Nu, 20 år efter, ser vi fortsat behov for et uafhængigt organ som foreningen her, der holder diskussioner om faget, disciplinen, professionen, uddannelsen og arbejdsområdet, og deres indbyrdes relationer, levende. Juni 2017-udgaven af tidsskriftet handler om profession, uddannelse og fag, og programmet for dagen var sammensat med oplæg baseret på artikler fra tidsskriftet.

ANDERLEDESHEDENS  VÆKSTRUM

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
 
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd
 
Temadagen tog sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.
 
 

Identitet, fællesskab og forandring

Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.

v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?

Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?

v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…

Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?

v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

Hent slides
Hent slides
Hent slides