Referat:

GENERALFORSAMLING  2018

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9:45 – 10:45
DPU i Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A104
 
 
Referat:
 
1. Valg af dirigent og referent
a. Karsten Tuft er dirigent
b. Lotte Harbo er referent
 
2. Formandens årsberetning
a. Mange artikler kommer fra UC verdenen – kan vi indgå samarbejde eller sætte en grænse for hvad vi kan optage.
b. Fastholde fokus på tidsskrift og temadage og forsøge at sikre kvaliteten
c. Som censor understøttes den spirende fornemmelse af optimisme, tidsskriftet har sin plads.
 
3. Redaktionens beretning
a. Årg 20 nr 1 Professionsviden og uddannelsesviden
1. at en peer reviewet artikel røg ud i sidste øjeblik
2. temadagen i Aalborg
b. Årg. 20 nr 2 Socialpædagogik og psykiatri
1. mange bidragydere – én artikel som udkommer på nettet
2. temadag i dag (andet tidspunkt jf Kirkeby)
 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
a. Regnskabet er godkendt
 
5. Forslag til vedtagelse af budget
a. Budgettet er vedtaget
 
6. Indkomne forslag
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Søren Hegstrup stiller ikke op, Keld Trækjær stiller ikke op, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.
 Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen og Hanne Føns modtager alle genvalg.
 Anne Mia Steno, Mette Rømer og Thomas Stubben stiller op og er alle valgt til bestyrelsen
 Søren tildeles æresmedlem-posten
 
8. Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2019:
Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak og Benedicte Bernstorff.
 
9. Eventuelt
a. Kan vi arbejde for fx at finde forstandere at opmuntre til at stille op i bestyrelsen.
Hent referatet som PDF

Foreningsnyt:

Nyt samarbejde

Dansk Forening for Socialpædagogik har indgået samarbejde med WERKs grafiske hus a/s i Højbjerg (se www.werk.dk ).

 

I praksis betyder det særligt to ting:

 

Vores sekretariat ligger nu ved Werk og når I henvender jer omkring Dansk Forening for Socialpædagogik og Tidsskrift for Socialpædagogik svarer Werk hvis I skriver eller ringer til sekretariatet og så bliver I stillet videre til foreningens formand eller kasserer hvis der er behov derfor.

 

Alle køb (af tidsskrifter, abonnementer mv.) går igennem Werks shop (se www.werkshop.dk)

Referat:

GENERALFORSAMLING  2017

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 15:45 – 16:45
UC-Syd, Lokale 4152, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø
 
Referat:
 
Der er 12 medlemmer mødt frem.
 
1. Valg af dirigent og referent
a. Torsten Erlandsen vælges enstemmig, Jan Jaap R udpeget som referent
 
 
2. Formandens årsberetning
a. Lotte kigger med afsæt i de sidste to temadage på spørgsmålet om hvordan det går med socialpædagogikken, og ser at det faktisk går godt  -men set fra f.x en efter- og videreuddannelsesafdeling så se socialpædgaogikken trængt, for det er bestemte fformer for viden og tænkning der støttes af socialstyrelsen. Et tredje perspektiv er praksis: studerer man den, så ser man at det er pga dygtige socialpædagoger at koncepterne bliver gjort meningsfulde –så der er fortsat grund til optimisme, og ikke mindst også at vi er offensive med at holde bevidstheden om socialpædagogikken frisk.
 
b. I vores egen verden ruster vi op, så bl.a. foreningen kan være mere synlig og offensiv, se fx hjemmesiden, vores flotte omslag.  MHT tidsskriftets videreførelse lægger vi en del af administration, lay-out, trykning og løssalg på nettet hos WERK (werkshop.dk). Face-book siden fungerer og temanumre publiceres som planlagt, så der er grund til tilfredshed.  Mht driften af diverse vil der fremover være brug for at flere tager sig af de konkrete arbejdsopgaver der ligger.
 
c. Vi ser frem til jubilæumsdagen (20 år) d. 21-9 i Aalborg
 
 
3. Redaktionens beretning
a. Torsten beretter om et spændende forløb, især omkring det sidste nummer, som blev flot, som bygger på et spændende concept, hvor et UC står for indholdet, og som også har givet redaktørene lidt at se til, så der kunne holde en vis balance mellem UC ambitioner og de rammer som ligger i vores Tidsskrift.  Men det er værd at prøve med flere aktører (VIA, UC NUVO m.fl)
 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
a. Karsten fremlægger 9 siders Regnskab 2016, der viser såvel indtægts- som udgiftsforøgelser, således at der fortsat er balance i regnskabet. Der er foretaget en række investeringer i omlægninger (trykning, lay-out, hjemmeside). Egenkapitalen er fortsat 108.000 kr.  MHT UV-ministeriets udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) ser det ud til at man fremover vil støtte idrætsforeninger mere, hvilket kan få betydning for hvad vi kan søge om.
 
 
5. Forslag til vedtagelse af budget
Der mangler nogle udgifter på budgettet (tegner mv), men de kan ikke slå bunden ud af budgettet. Tallene på indtægtssiden er rimelig sikre, så vi er kommet op i en ny klasse, med et budget på 132.000 kr.  Hvis vi går helt over til Werk (også med administration), skal vi budgettere med en buffer, så vi kan betale for evt. ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af administrationssystemet.
Budgettet godkendes enstemmig.
 
 
6. Indkomne forslag
Der kan tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret
Vi er op til 15 bestyrelsesmedlemmer, og derudover kan der tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret.
 
Fra GF 2016: der skal drøftes bestemmelser om æresmedlemmer i vedtægterne
Æresmedlemmer vil have en livsvarig plads i bestyrelsen og redaktionen, og har det privilegium at de selv bestemmer deres arbejdsindsats. Da det er en ærespost, tæller posten ikke med i når antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer gøres op.
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Brian Mørk, Lotte Harbo, Tina Andersen, Kirsten Elisa Petersen og Grethe Sandholm.
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: Søren Hegstrup, Keld Trækjær, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.
Suppleant: Karsten Tuft
 
Grethe Sandholm, Brian Mørk og Tina Andersen   ønsker ikke genvalg, de øvrige genopstiller.  Derudover stiller Sven Bak, Benedicte Bernstorff, Louise Møller op.  Alle de opstillede vælges ind i bestyrelsen
 
7. Eventuelt
a. Drøftelse af om og hvordan foreningen evt. kan lave flere samarbejdsaftaler end den vi har med SL (fx LFS, LOS) samt mulighed for at søge opmærksomhed (Socialpædagogen m.v.) i forbindelse med 20 års jubilæet.
 
b. Det kunne være en idee at invitere politikere og KL ind til temadage.
 
Kl. 16.40 takker ordstyreren for god ro og orden og slutter mødet.
Hent referatet som PDF

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 61

Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 16.45 - 17.45
på UC Syd, lokale 4152, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø
 
Til stede: Brian, Benedicte, Søren, Jan Jaap, Torsten, Nold, Keld, Lotte, Sven,  Karsten J,, Anthon
 
Afbud: Hanne, Jacob, Niels, Elisa samt suppleant Karsten T
 
 
Godkendelse af dagsorden
OK
 
Godkendelse af referat fra møde nr. 59, den 10. marts 2016
OK
 
Konstituering af bestyrelsen
 
Formand: Lotte
Næstformand: Torsten
Kasserer: Karsten J
 
Redaktører
Iflg. vedtægterne § 11 skal der udpeges 2 personer som redaktører for en 2-årig periode. Skal der være en særlig temaredaktør i Werks korrekturværktøj til det pågældende nr. af tidsskriftet?
 
Lotte og Torsten fortsætter, og påtager sig også opgaven at lukek manuskripterne i korrekturværktøjet
 
Evaluering af 19. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
Temaet for nr. 1 var Socialt Entreprenørskab, mens temaet for nr. 2 var Anderledeshedens Vækstrum. Til drøftelse.
 
Det har fungeret fint at grupper af videncentermedarbejdere mv påtager sig opgaven med at levere en række artikler. Det giver både internt og i fhd til kvaliteten af materialet.
 
Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 20. Årgang nr. 1 og 2
På sidste bestyrelsesmøde blev temaerne bestemt med nr. 1 Professionsviden og uddannelsesviden og nr. 2 Flygtninge. Men nr. 2 er ændret til Psykiatri og Socialpædagogik pga. redaktionens sammensætning.
 
Da Karsten Tuft af helbredsmæssige årsager er fritaget for arbejdet med nr 20:1  samt temadag/jubilæumsdag, ønsker de tilbageblivende to (Keld og Jan Jaap) forstærkning. JJ og K laver en opgaveliste, og så fordeles opgaverne.
 
Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 21. Årgang nr. 1 og 2
VIA UC vil gerne stå for nummer 1 med temaet Borgerens stemme i det socialpædagogiske landskab (arbejdsoverskrift).
Niels Rosendal foreslår Capability Approach og Socialpædagogik som tema for nr. 2.
 
Det går vi videre med.
UC NUVO vil måske senere også stå for et nummer.
 
 
Tidsskriftet generelt
Der har ikke været problemer med at skaffe artikler. Langt de fleste artikler skrives af undervisere på UC’erne. Tidsskriftet har fået støtte fra Udlodningsmidlerne, hvorfor tidsskriftet er lagt ind på Materialeplatformen. Hermed lever vi op til kravet om offentlig tilgængelighed af artiklerne.
Julenummeret 2016 er tilgængeligt for medlemmer på Foreningens hjemmeside.
 
 
På bestyrelsesmødet den 07.11.16 blev det vedtaget, at Werk fra næste år står for lay-out og tryk af TfS. Werk har et on-line korrekturredskab.
Det undersøges, hvad det koster at have en professionel korrekturlæser.
 
Skal vi have en korrekturlæser? Anthon har en kontakt som opgiver en max. pris på 8000 kr  (400 kr/time). Spørgsmålet er hvad der hører med til redaktionelt arbejde og hvad der er korrektur. Og yderligere: hvor meget arbejde lægger vi i det redaktionelle arbejde, hvor mange gang går artikler frem og tilbage mellem forfatter og redaktion? Skal vi bruge de fede års overskud til kvalitetsløft eller til sparebøssen til de syv magre år?
Konklusion: vi ser på retningslinjerne (og gør dem mere skarpe), tager det næste år hvor vi følger det redaktionelle arbejde tæt og afprøver WERK´s korrektur-værktøj –derefter evaluerer vi og vurderer behovet for justeringer.
 
Hjemmesiden
Fra sommeren 2016 har hjemmesiden været i luften. Den vedligeholdes og opdateres af Byskov kommunikation. Der er i budgettet taget højde for de fremtidige udgifter til hjemmesiden.
Der arbejdes fortsat med at finde tidligere originaltegninger eller pdf udgaver heraf i god opløsning men også pdf udgaver af de tidlige artikler.
 
Ros til Steen og til Lotte for resultaterne af arbejdet med hjemesiden!
 
Foreningens økonomi og aktiviteter
Diskussion af evt. nye aktiviteter inden for rammerne af Generalforsamlingens beslutninger.
Samarbejde med SL (v Lotte).
Evalueres i august (eller evt. efter september-temadagen)
Samarbejde med UC’erne (v Lotte)
Desværre afviste ledernetværket vores tilbud da man ikke ønskede at binde sig til en forening/et tidsskrift. Vi kan kontakte dem hver især, evt. videncentre.
Keld kontakter LOS for at sondere.
 
Nye takster for medlemskab og tidsskrift (Karsten)
Vi har nu sendt de nye takster ud og får de første reaktioner. Fx et bibliotek der spørger om linket til de elektroniske artikler kan lægges ud på nettet. Indtil videre svarer vi at det krævet at institutionsabonnement til den dyre takst (1800 kr).
 
Der er ingen indsigelser mod at WERK overtager administrationsopgaver, således at vi får samlet og koordineret de forskellige opgaver der er i forbindelse med abonnementer, lay-out, tryk, og salg.
 
Næste møde
Det foreslås, at næste bestyrelsesmøde lægges i forlængelse af næste års generalforsamling. Hvis der viser sig behov for afklaringer i bestyrelsen klares dette så vidt muligt over mails eller telefon. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 
Der lægges et bestyrelsesmøde d 21 september mellem temadag og middag.
Marts-mødet i 2018 er 15-3.
 
Eventuelt
Husk foreningens 20 års jubilæum i efteråret 2017. Det fejres i Aalborg. Jubilæumsudvalg: Keld Trækjær, Jan Jaap og Karsten Jørgensen med Lotte Harbo som sparringspartner. Den 21. sep. er indtil videre afsat til jubilæet.
 
Jubilæum 21-9: Gerne med fællesspisning; Keld finder et sted
Fremover 2 bestyrelsesmøder/år
 
Da GF har besluttet at det er muligt at bestyrelsen indstiller æresmedlemmer, indstilles Karsten Tuft. Indstillingen følges.
Hent referatet som PDF

Referat.:

GENERALFORSAMLING

2018

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9:45 – 10:45

DPU i Emdrup, Tuborgvej 164,

2400 København NV, lokale A104

 

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent og referent

a. Karsten Tuft er dirigent

b. Lotte Harbo er referent

2. Formandens årsberetning

a. Mange artikler kommer fra UC verdenen – kan vi indgå samarbejde eller sætte en grænse for hvad vi kan optage.

b. Fastholde fokus på tidsskrift og temadage og forsøge at sikre kvaliteten

c. Som censor understøttes den spirende fornemmelse af optimisme, tidsskriftet har sin plads.

3. Redaktionens beretning

a. Årg 20 nr 1 Professionsviden og uddannelsesviden

1. at en peer reviewet artikel røg ud i sidste øjeblik

2. temadagen i Aalborg

b. Årg. 20 nr 2 Socialpædagogik og psykiatri

1. mange bidragydere – én artikel som udkommer på nettet

2. temadag i dag (andet tidspunkt jf Kirkeby)

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

a. Regnskabet er godkendt

5. Forslag til vedtagelse af budget

a. Budgettet er vedtaget

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Søren Hegstrup stiller ikke op, Keld Trækjær stiller ikke op, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.

 Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen og Hanne Føns modtager alle genvalg.

 Anne Mia Steno, Mette Rømer og Thomas Stubben stiller op og er alle valgt til bestyrelsen

 Søren tildeles æresmedlem-posten

8. Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2019: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak og Benedicte Bernstorff.

9. Eventuelt

a. Kan vi arbejde for fx at finde forstandere at opmuntre til at stille op i bestyrelsen.

Hent referatet som PDF

Referat.:

GENERALFORSAMLING

2017

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 15:45 – 16:45

UC-Syd, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø

 

Referat:

 

Der er 12 medlemmer mødt frem.

 

1. Valg af dirigent og referent

a. Torsten Erlandsen vælges enstemmig,

Jan Jaap R udpeget som referent

 

 

2. Formandens årsberetning

a. Lotte kigger med afsæt i de sidste to temadage på spørgsmålet om hvordan det går med socialpædagogikken, og ser at det faktisk går godt  -men set fra f.x en efter- og videreuddannelsesafdeling så se socialpædgaogikken trængt, for det er bestemte fformer for viden og tænkning der støttes af socialstyrelsen. Et tredje perspektiv er praksis: studerer man den, så ser man at det er pga dygtige socialpædagoger at koncepterne bliver gjort meningsfulde –så der er fortsat grund til optimisme, og ikke mindst også at vi er offensive med at holde bevidstheden om socialpædagogikken frisk.

 

b. I vores egen verden ruster vi op, så bl.a. foreningen kan være mere synlig og offensiv, se fx hjemmesiden, vores flotte omslag.  MHT tidsskriftets videreførelse lægger vi en del af administration, lay-out, trykning og løssalg på nettet hos WERK (werkshop.dk). Face-book siden fungerer og temanumre publiceres som planlagt, så der er grund til tilfredshed.  Mht driften af diverse vil der fremover være brug for at flere tager sig af de konkrete arbejdsopgaver der ligger.

 

c. Vi ser frem til jubilæumsdagen (20 år) d. 21-9 i Aalborg

 

 

3. Redaktionens beretning

a. Torsten beretter om et spændende forløb, især omkring det sidste nummer, som blev flot, som bygger på et spændende concept, hvor et UC står for indholdet, og som også har givet redaktørene lidt at se til, så der kunne holde en vis balance mellem UC ambitioner og de rammer som ligger i vores Tidsskrift.  Men det er værd at prøve med flere aktører (VIA, UC NUVO m.fl)

 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

a. Karsten fremlægger 9 siders Regnskab 2016, der viser såvel indtægts- som udgiftsforøgelser, således at der fortsat er balance i regnskabet. Der er foretaget en række investeringer i omlægninger (trykning, lay-out, hjemmeside). Egenkapitalen er fortsat 108.000 kr.  MHT UV-ministeriets udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) ser det ud til at man fremover vil støtte idrætsforeninger mere, hvilket kan få betydning for hvad vi kan søge om.

 

 

5. Forslag til vedtagelse af budget

Der mangler nogle udgifter på budgettet (tegner mv), men de kan ikke slå bunden ud af budgettet. Tallene på indtægtssiden er rimelig sikre, så vi er kommet op i en ny klasse, med et budget på 132.000 kr.  Hvis vi går helt over til Werk (også med administration), skal vi budgettere med en buffer, så vi kan betale for evt. ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af administrationssystemet.

Budgettet godkendes enstemmig.

 

 

6. Indkomne forslag

Der kan tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret

Vi er op til 15 bestyrelsesmedlemmer, og derudover kan der tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret

 

Fra GF 2016: der skal drøftes bestemmelser om æresmedlemmer i vedtægterne

Æresmedlemmer vil have en livsvarig plads i bestyrelsen og redaktionen, og har det privilegium at de selv bestemmer deres arbejdsindsats. Da det er en ærespost, tæller posten ikke med i når antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer gøres op.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Brian Mørk, Lotte Harbo, Tina Andersen, Kirsten Elisa Petersen og Grethe Sandholm.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: Søren Hegstrup, Keld Trækjær, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.

Suppleant: Karsten Tuft

 

Grethe Sandholm, Brian Mørk og Tina Andersen   ønsker ikke genvalg, de øvrige genopstiller.  Derudover stiller Sven Bak, Benedicte Bernstorff, Louise Møller op.  Alle de opstillede vælges ind i bestyrelsen

 

7. Eventuelt

a. Drøftelse af om og hvordan foreningen evt. kan lave flere samarbejdsaftaler end den vi har med SL (fx LFS, LOS) samt mulighed for at søge opmærksomhed (Socialpædagogen m.v.) i forbindelse med 20 års jubilæet.

 

b. Det kunne være en idee at invitere politikere og KL ind til temadage.

 

Kl. 16.40 takker ordstyreren for god ro og orden og slutter mødet.

Hent referatet som PDF

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 61

Til stede: Brian, Benedicte, Søren, Jan Jaap, Torsten, Nold, Keld, Lotte, SvenKarsten J, Anthon

 

Afbud: Hanne, Jacob, Niels, Elisa samt suppleant Karsten T

 

 

Godkendelse af dagsorden

OK

 

Godkendelse af referat fra møde nr. 59, den 10. marts 2016

OK

 

Konstituering af bestyrelsen

 

Formand: Lotte

Næstformand: Torsten

Kasserer: Karsten J

 

Redaktører

Iflg. vedtægterne § 11 skal der udpeges 2 personer som redaktører for en 2-årig periode. Skal der være en særlig temaredaktør i Werks korrekturværktøj til det pågældende nr. af tidsskriftet?

 

Lotte og Torsten fortsætter, og påtager sig også opgaven at lukek manuskripterne i korrekturværktøjet

 

Evaluering af 19. Årgang nr. 1 og 2 af TfS

Temaet for nr. 1 var Socialt Entreprenørskab, mens temaet for nr. 2 var Anderledeshedens Vækstrum. Til drøftelse.

 

Det har fungeret fint at grupper af videncentermedarbejdere mv påtager sig opgaven med at levere en række artikler. Det giver både internt og i fhd til kvaliteten af materialet.

 

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 20. Årgang nr. 1 og 2

På sidste bestyrelsesmøde blev temaerne bestemt med nr. 1 Professionsviden og uddannelsesviden og nr. 2 Flygtninge. Men nr. 2 er ændret til Psykiatri og Socialpædagogik pga. redaktionens sammensætning.

 

Da Karsten Tuft af helbredsmæssige årsager er fritaget for arbejdet med nr 20:1  samt temadag/jubilæumsdag, ønsker de tilbageblivende to (Keld og Jan Jaap) forstærkning. JJ og K laver en opgaveliste, og så fordeles opgaverne.

 

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 21. Årgang nr. 1 og 2

VIA UC vil gerne stå for nummer 1 med temaet Borgerens stemme i det socialpædagogiske landskab (arbejdsoverskrift).

Niels Rosendal foreslår Capability Approach og Socialpædagogik som tema for nr. 2.

 

Det går vi videre med.

UC NUVO vil måske senere også stå for et nummer.

 

 

Tidsskriftet generelt

Der har ikke været problemer med at skaffe artikler. Langt de fleste artikler skrives af undervisere på UC’erne. Tidsskriftet har fået støtte fra Udlodningsmidlerne, hvorfor tidsskriftet er lagt ind på Materialeplatformen. Hermed lever vi op til kravet om offentlig tilgængelighed af artiklerne.

Julenummeret 2016 er tilgængeligt for medlemmer på Foreningens hjemmeside.

 

 

På bestyrelsesmødet den 07.11.16 blev det vedtaget, at Werk fra næste år står for lay-out og tryk af TfS. Werk har et on-line korrekturredskab.

Det undersøges, hvad det koster at have en professionel korrekturlæser.

 

Skal vi have en korrekturlæser? Anthon har en kontakt som opgiver en max. pris på 8000 kr  (400 kr/time). Spørgsmålet er hvad der hører med til redaktionelt arbejde og hvad der er korrektur. Og yderligere: hvor meget arbejde lægger vi i det redaktionelle arbejde, hvor mange gang går artikler frem og tilbage mellem forfatter og redaktion? Skal vi bruge de fede års overskud til kvalitetsløft eller til sparebøssen til de syv magre år?

Konklusion: vi ser på retningslinjerne (og gør dem mere skarpe), tager det næste år hvor vi følger det redaktionelle arbejde tæt og afprøver WERK´s korrektur-værktøj –derefter evaluerer vi og vurderer behovet for justeringer.

 

Hjemmesiden

Fra sommeren 2016 har hjemmesiden været i luften. Den vedligeholdes og opdateres af Byskov kommunikation. Der er i budgettet taget højde for de fremtidige udgifter til hjemmesiden.

Der arbejdes fortsat med at finde tidligere originaltegninger eller pdf udgaver heraf i god opløsning men også pdf udgaver af de tidlige artikler.

 

Ros til Steen og til Lotte for resultaterne af arbejdet med hjemesiden!

 

Foreningens økonomi og aktiviteter

Diskussion af evt. nye aktiviteter inden for rammerne af Generalforsamlingens beslutninger.

Samarbejde med SL (v Lotte).

Evalueres i august (eller evt. efter september-temadagen)

Samarbejde med UC’erne (v Lotte)

Desværre afviste ledernetværket vores tilbud da man ikke ønskede at binde sig til en forening/et tidsskrift. Vi kan kontakte dem hver især, evt. videncentre.

Keld kontakter LOS for at sondere.

 

Nye takster for medlemskab og tidsskrift (Karsten)

Vi har nu sendt de nye takster ud og får de første reaktioner. Fx et bibliotek der spørger om linket til de elektroniske artikler kan lægges ud på nettet. Indtil videre svarer vi at det krævet at institutionsabonnement til den dyre takst (1800 kr).

 

Der er ingen indsigelser mod at WERK overtager administrationsopgaver, således at vi får samlet og koordineret de forskellige opgaver der er i forbindelse med abonnementer, lay-out, tryk, og salg.

 

Næste møde

Det foreslås, at næste bestyrelsesmøde lægges i forlængelse af næste års generalforsamling. Hvis der viser sig behov for afklaringer i bestyrelsen klares dette så vidt muligt over mails eller telefon. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

 

Der lægges et bestyrelsesmøde d 21 september mellem temadag og middag.

Marts-mødet i 2018 er 15-3.

 

Eventuelt

Husk foreningens 20 års jubilæum i efteråret 2017. Det fejres i Aalborg. Jubilæumsudvalg: Keld Trækjær, Jan Jaap og Karsten Jørgensen med Lotte Harbo som sparringspartner. Den 21. sep. er indtil videre afsat til jubilæet.

 

Jubilæum 21-9: Gerne med fællesspisning; Keld finder et sted

Fremover 2 bestyrelsesmøder/år

 

Da GF har besluttet at det er muligt at bestyrelsen indstiller æresmedlemmer, indstilles Karsten Tuft. Indstillingen følges.

Hent referatet som PDF

Referat:

GENERALFORSAMLING

2018

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 9:45 – 10:45

DPU i Emdrup, Tuborgvej 164,

2400 København NV, lokale A104

 

 

Referat:

 

1. Valg af dirigent og referent

a. Karsten Tuft er dirigent

b. Lotte Harbo er referent

 

2. Formandens årsberetning

a. Mange artikler kommer fra UC verdenen – kan vi indgå samarbejde eller sætte en grænse for hvad vi kan optage.

b. Fastholde fokus på tidsskrift og temadage og forsøge at sikre kvaliteten

c. Som censor understøttes den spirende fornemmelse af optimisme, tidsskriftet har sin plads.

 

3. Redaktionens beretning

a. Årg 20 nr 1 Professionsviden og uddannelsesviden

1. at en peer reviewet artikel røg ud i sidste øjeblik

2. temadagen i Aalborg

 

b. Årg. 20 nr 2 Socialpædagogik og psykiatri

1. mange bidragydere – én artikel som udkommer på nettet

2. temadag i dag (andet tidspunkt jf Kirkeby)

 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

a. Regnskabet er godkendt

 

5. Forslag til vedtagelse af budget

a. Budgettet er vedtaget

 

6. Indkomne forslag

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Søren Hegstrup stiller ikke op, Keld Trækjær stiller ikke op, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.

 Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen og Hanne Føns modtager alle genvalg.

 Anne Mia Steno, Mette Rømer og Thomas Stubben stiller op og er alle valgt til bestyrelsen

 Søren tildeles æresmedlem-posten

 

8. Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2019:

Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak og Benedicte Bernstorff.

 

9. Eventuelt

a. Kan vi arbejde for fx at finde forstandere at opmuntre til at stille op i bestyrelsen.

Hent referatet som PDF

Referat:

GENERALFORSAMLING

2017

I  DANSK FORENING

FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 15:45 – 16:45

UC-Syd, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø

 

Referat:

 

Der er 12 medlemmer mødt frem.

 

1. Valg af dirigent og referent

a. Torsten Erlandsen vælges enstemmig,

Jan Jaap R udpeget som referent

 

 

2. Formandens årsberetning

a. Lotte kigger med afsæt i de sidste to temadage på spørgsmålet om hvordan det går med socialpædagogikken, og ser at det faktisk går godt  -men set fra f.x en efter- og videreuddannelsesafdeling så se socialpædgaogikken trængt, for det er bestemte former for viden og tænkning der støttes af socialstyrelsen. Et tredje perspektiv er praksis: studerer man den, så ser man at det er pga dygtige socialpædagoger at koncepterne bliver gjort meningsfulde –så der er fortsat grund til optimisme, og ikke mindst også at vi er offensive med at holde bevidstheden om socialpædagogikken frisk.

 

b. I vores egen verden ruster vi op, så bl.a. foreningen kan være mere synlig og offensiv, se fx hjemmesiden, vores flotte omslag.  MHT tidsskriftets videreførelse lægger vi en del af administration, lay-out, trykning og løssalg på nettet hos WERK (werkshop.dk). Face-book siden fungerer og temanumre publiceres som planlagt, så der er grund til tilfredshed.  Mht driften af diverse vil der fremover være brug for at flere tager sig af de konkrete arbejdsopgaver der ligger.

 

c. Vi ser frem til jubilæumsdagen (20 år) d. 21-9 i Aalborg

 

 

3. Redaktionens beretning

a. Torsten beretter om et spændende forløb, især omkring det sidste nummer, som blev flot, som bygger på et spændende concept, hvor et UC står for indholdet, og som også har givet redaktørene lidt at se til, så der kunne holde en vis balance mellem UC ambitioner og de rammer som ligger i vores Tidsskrift.  Men det er værd at prøve med flere aktører (VIA, UC NUVO m.fl)

 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

a. Karsten fremlægger 9 siders Regnskab 2016, der viser såvel indtægts- som udgiftsforøgelser, således at der fortsat er balance i regnskabet. Der er foretaget en række investeringer i omlægninger (trykning, lay-out, hjemmeside). Egenkapitalen er fortsat 108.000 kr.  MHT UV-ministeriets udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) ser det ud til at man fremover vil støtte idrætsforeninger mere, hvilket kan få betydning for hvad vi kan søge om.

 

 

5. Forslag til vedtagelse af budget

Der mangler nogle udgifter på budgettet (tegner mv), men de kan ikke slå bunden ud af budgettet. Tallene på indtægtssiden er rimelig sikre, så vi er kommet op i en ny klasse, med et budget på 132.000 kr.  Hvis vi går helt over til Werk (også med administration), skal vi budgettere med en buffer, så vi kan betale for evt. ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af administrationssystemet.

Budgettet godkendes enstemmig.

 

 

6. Indkomne forslag

Der kan tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret

Vi er op til 15 bestyrelsesmedlemmer, og derudover kan der tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret

 

Fra GF 2016: der skal drøftes bestemmelser om æresmedlemmer i vedtægterne

Æresmedlemmer vil have en livsvarig plads i bestyrelsen og redaktionen, og har det privilegium at de selv bestemmer deres arbejdsindsats. Da det er en ærespost, tæller posten ikke med i når antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer gøres op.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Brian Mørk, Lotte Harbo, Tina Andersen, Kirsten Elisa Petersen og Grethe Sandholm.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: Søren Hegstrup, Keld Trækjær, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.

Suppleant: Karsten Tuft

 

Grethe Sandholm, Brian Mørk og Tina Andersen   ønsker ikke genvalg, de øvrige genopstiller.  Derudover stiller Sven Bak, Benedicte Bernstorff, Louise Møller op.  Alle de opstillede vælges ind i bestyrelsen

 

7. Eventuelt

a. Drøftelse af om og hvordan foreningen evt. kan lave flere samarbejdsaftaler end den vi har med SL (fx LFS, LOS) samt mulighed for at søge opmærksomhed (Socialpædagogen m.v.) i forbindelse med 20 års jubilæet.

 

b. Det kunne være en idee at invitere politikere og KL ind til temadage.

 

Kl. 16.40 takker ordstyreren for god ro og orden og slutter mødet.

Hent referatet som PDF