9. september 2020

Dansk forening for Socialpædagogik afholder temadag med afsæt i det seneste nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik om SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED

Dato: 9.9.2020
Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Alle 15H, 8270 Højbjerg

Gratis for alle
Tilmelding her (først til mølle)

Program
Kl. 10.00
Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

Kl. 10.15
Torsten Erlandsen
To varianter af kernefaglighed
Der er forskel på ord og begreber. Alle begreber har et ord, men alle ord er ikke begreber. Ord kan defineres entydigt, men begreber kan kun fortolkes. Forståelsen af et begreb kan ændre sig over tid. Således viser Koselleck, at begrebet ”revolution” tidligere blev forstået som en gentagelse, der kører cirkulært: sommer-efterår-vinter-forår. Men sent i 1700-tallet bliver revolution efterhånden forstået som omvæltning. Denne begrebshistoriske tilgang bruger jeg i min artikel, hvor jeg finder den ene variant af kernefagligheden næsten tom, mens den anden (Socialpædagogernes) har nogle potentialer.

Kl. 11.00
Pause

Kl. 11.15
Jan Jaap Rothuizen
Pædagogikkens mange kerner
Pædagogikkens sandhed er, med Gadamers ord, en skeen. Altså pædagogikken er under construction. Fordi det som pædagogikken beskæftiger sig med er i tilblivelse. Jeg taler derfor om det pædagogiske projekt. Som bunder i stærke kulturelle værdier. Som altid skal finde en konkret form i en konkret situation – og derfor arbejder pædagoger med situeret viden. Hvad betyder det for uddannelsespraksis og for hvordan man skal forestille sig det faglige miljø i professionspraksis?

Kl. 12.00
Pause – selvbetalt frokost

Kl. 13.00
Christina Brandt Olsen, Katrine Graversen og Bodil Lodberg
Diakoni og socialpædagogik
Det kan synes overraskende, at diakoni og socialpædagogik sammentænkes i en uddannelsesmæssige kontekst. Undervisere på Professionsbacheloren i Diakoni og Socialpædagogik vil give deres bud på, hvordan diakoni kan samspille med og supplere socialpædagogisk faglighed både historisk og aktuelt.
Ligeledes vil oplægget udfolde, hvorledes uddannelsens højskolekultur kan understøtte en dannelse, som kan kvalificere de studerendes socialpædagogiske kompetencer og faglighed.

Kl. 13.45
Pause

Kl. 14.00
Lotte Junker Harbo og Anders Nold Petersen
Er socialpædagogik noget i sig selv – eller opstår det i mødet med omverden?
I en forståelse af, at vi måske kunne sige noget om, hvad socialpædagogik er ved at finde ud af, hvad det ikke er, læste vi de 44 udgivne numre af Tidsskrift for socialpædagogik igennem med det for øje at finde socialpædagogikken, når den udfordres. Som vi ser det, er det særligt forventninger om ensartethed og kausalitet, som får socialpædagogik til at gøre sig til, som noget andet. Den egentlige pointe i vores artikel er, at socialpædagogik næppe besidder en kerne men snarere opstår i spændingsfeltet mellem på den ene side ydre krav og forventninger og på den anden socialpædagogiske kendetegn – hvordan kendetegnene end kan forstås? Denne pointe uddyber vi i oplægget her.

Kl. 14.45
Tak for i dag

Efter temadagen afholdes den corona-udskudte generalforsamling.