Bestyrelsesmøde nr. 70

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 70
Tid: 1. februar 2023 kl. 15.00-16.30
Sted: Virtuelt – over zoom:
Tilstede: Tim, Svend, Jan, Niels, Bente, Thomas, Gitte, Lotte, Hanne Meyer, Karsten, Anthon, Anders og Benedicte
Afbud: Hanne Føns, Inger Marie, Søren og Torsten

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
Tim

2. Valg af referent
Anthon

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde nr. 69, 2022
Godkendt
Drøftelse af plan for temadag i foråret (arbejdsgruppen (Niels, Svend, Gitte og Tim).
Temadag 22.5. 23 kl. 10-16 på DPU – Hvad gør socialpædagoger i praksis/ hvad er socialpædagogik
Form: 2 oplæg og 2 workshops + faglige indspark fra SL både før og efter frokost. Afslutning med fælles opsamling

Forslag til generalforsamling: ændrer vedtægter så vi har generalforsamling i det først halve år i stedet for i marts/april, hvilket er mere i synk med vores praksis.
Herunder drøftelse af input fra bestyrelsesmedlemmer vedr. socialpædagogik (vedhæftet dagsordenen i samlet dokument)

Input om socialpædagogik vil indgå i temadagen og udvalget arbejder videre med hvordan disse input skal inddrages.

5. Drøftelse af open access (oplæg til diskussion v. Jan Jaap)
Jan redegør for forskellige muligheder (se vedhæftet dokument) og vi drøfter fordele og ulemper i de forskellige modeller. Punktet kommer på igen i efteråret 2023 for videre drøftelse. Tim undersøger, til inspiration, hvordan Social Kritiks forretningsmodel ser ud.

6. Kommende temadag i efteråret om udsatheds afvikles d. 2.11.23
Anders og Lotte planlægger dagen.

7. Evaluering af Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årg. nr. 2, 2022 (Niels, Jan og Lotte)
(Har ikke fået noteret noget på dette punkt – sorry)

8. Status, Tidsskrift for Socialpædagogik, fremtidige udgivelser (Niels, Jan og Lotte)
Efterårets nummer 2023 omhandler pædagoguddannelsen/socialpædagogik og foråret 2024 omhandler demens/socialpædagogik. Jan, Lotte og Anders Møller VIA står for sidstnævnte. Der er ikke truffet beslutning om tema for andet nr. 2024.

Lotte gir status på kommende udsathedsnummer – der er stadigvæk plads til flere artikler. Så henvend jer gerne til Lotte hvis i har forslag.

Søren H. udarbejder portræt af Inge Bryderup ifm. fratrædelse af professorat og anmelder bogen: Seksualitet hos med unge med funktionsnedsættelser Frydenlund. Indlæg og anmeldelse kan være bidrag til tidsskriftet.

9. Status, foreningens tilstedeværelse på SoMe (Lotte)
Lotte poster 4 indkommende anbefalinger på vores LinkedIn profil til tidligere artikler fra TFS. Andre må gerne bidrage med anbefalinger der efterfølgende kan postes – 7/10 linjers anbefaling på en god artikel man synes særligt godt om.

10. Datoer til bestyrelsesmøder – anden halvår 2023
Tim opretter Doddle ud med forslag til nye bestyrelsesmødedatoer

11. Evt.
Karsten gør opmærksom på Benny Andersens (Formand SL) kronik om faglighed på socialpædagogiske institutioner og foreslår kronikken kunne komme i tema-nummer om pædagoguddannelsen.

2023.02.01, ref. Benedicte Bernstorff

Hent referatet som PDF