Generalforsamling 2017

Referat:

GENERALFORSAMLING 2017
I DANSK FORENING FOR SOCIALPÆDAGOGIK

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 15:45 – 16:45
UC-Syd, Lokale 4152, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø

Referat:

Der er 12 medlemmer mødt frem.

 • 1. Valg af dirigent og referent
  • a. Torsten Erlandsen vælges enstemmig, Jan Jaap R udpeget som referent
 • 2. Formandens årsberetning
  • a. Lotte kigger med afsæt i de sidste to temadage på spørgsmålet om hvordan det går med socialpædagogikken, og ser at det faktisk går godt -men set fra f.x en efter- og videreuddannelsesafdeling så se socialpædgaogikken trængt, for det er bestemte fformer for viden og tænkning der støttes af socialstyrelsen. Et tredje perspektiv er praksis: studerer man den, så ser man at det er pga dygtige socialpædagoger at koncepterne bliver gjort meningsfulde –så der er fortsat grund til optimisme, og ikke mindst også at vi er offensive med at holde bevidstheden om socialpædagogikken frisk.
  • b. I vores egen verden ruster vi op, så bl.a. foreningen kan være mere synlig og offensiv, se fx hjemmesiden, vores flotte omslag. MHT tidsskriftets videreførelse lægger vi en del af administration, lay-out, trykning og løssalg på nettet hos WERK (werkshop.dk). Face-book siden fungerer og temanumre publiceres som planlagt, så der er grund til tilfredshed. Mht driften af diverse vil der fremover være brug for at flere tager sig af de konkrete arbejdsopgaver der ligger.
  • c. Vi ser frem til jubilæumsdagen (20 år) d. 21-9 i Aalborg
 • 3. Redaktionens beretning
  • a. Torsten beretter om et spændende forløb, især omkring det sidste nummer, som blev flot, som bygger på et spændende concept, hvor et UC står for indholdet, og som også har givet redaktørene lidt at se til, så der kunne holde en vis balance mellem UC ambitioner og de rammer som ligger i vores Tidsskrift. Men det er værd at prøve med flere aktører (VIA, UC NUVO m.fl)
 • 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • a. Karsten fremlægger 9 siders Regnskab 2016, der viser såvel indtægts- som udgiftsforøgelser, således at der fortsat er balance i regnskabet. Der er foretaget en række investeringer i omlægninger (trykning, lay-out, hjemmeside). Egenkapitalen er fortsat 108.000 kr. MHT UV-ministeriets udlodningsmidler (tidligere tips- og lottomidler) ser det ud til at man fremover vil støtte idrætsforeninger mere, hvilket kan få betydning for hvad vi kan søge om.
 • 5. Forslag til vedtagelse af budget
  Der mangler nogle udgifter på budgettet (tegner mv), men de kan ikke slå bunden ud af budgettet. Tallene på indtægtssiden er rimelig sikre, så vi er kommet op i en ny klasse, med et budget på 132.000 kr. Hvis vi går helt over til Werk (også med administration), skal vi budgettere med en buffer, så vi kan betale for evt. ekstra omkostninger i forbindelse med etablering af administrationssystemet.
  Budgettet godkendes enstemmig.
 • 6. Indkomne forslag
  Der kan tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret
  Vi er op til 15 bestyrelsesmedlemmer, og derudover kan der tilknyttes særlige samarbejdspartnere eller ressourcepersoner uden for foreningen, som for en periode deltager i bestyrelsen eller redaktionens arbejde uden stemmeret.
  Fra GF 2016: der skal drøftes bestemmelser om æresmedlemmer i vedtægterne
  Æresmedlemmer vil have en livsvarig plads i bestyrelsen og redaktionen, og har det privilegium at de selv bestemmer deres arbejdsindsats. Da det er en ærespost, tæller posten ikke med i når antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer gøres op.
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende er på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Brian Mørk, Lotte Harbo, Tina Andersen, Kirsten Elisa Petersen og Grethe Sandholm.
  Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: Søren Hegstrup, Keld Trækjær, Hanne Føns, Anton Sand Jørgensen og Anders Nold Petersen.
  Suppleant: Karsten Tuft
  Grethe Sandholm, Brian Mørk og Tina Andersen ønsker ikke genvalg, de øvrige genopstiller. Derudover stiller Sven Bak, Benedicte Bernstorff, Louise Møller op. Alle de opstillede vælges ind i bestyrelsen
 • 8. Eventuelt
  • a. Drøftelse af om og hvordan foreningen evt. kan lave flere samarbejdsaftaler end den vi har med SL (fx LFS, LOS) samt mulighed for at søge opmærksomhed (Socialpædagogen mv.) i forbindelse med 20 års jubilæet
  • b. Det kunne være en idee at invitere politikere og KL ind til temadage

Kl. 16.40 takker ordstyreren for god ro og orden og slutter mødet.

Hent referatet som PDF