Bestyrelsesmøde nr. 68

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 68
Tid: 7. september 2022 kl. 15.00 til 16.30
Sted: Virtuelt
Tilstede: Tim, Svend, Bente, Thomas, Gitte, Lotte, Hanne Meyer og Benedicte
Afbud: Anthon, Jan, Niels, Hanne Føns, Anders, Inger Marie og Torsten

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
Tim

2. Valg af referent
Benedicte

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde nr. 67, 2022
Fremadrettet skal indsigelser til referatet komme inden for 14 dage. Herefter betragtes referatet som godkendt og uploades på hjemmesiden.

5. Status på og forslag til foreningens tilstedeværelse på SoMe (Lotte)
Foreningen har ca. 260 følgere på både Facebook og LinkedIn (ikke mange gengangere). Lotte slår op på både LinkedIn og Facebook.
Lottes forslag er, at vi i bestyrelsen på skift præsenterer en artikel (ikke en vi selv har skrevet) – enten fra arkivet eller det nyeste nummer af tidsskriftet, så opslagene bliver mere levende. Det skal ikke foregå i en bestemt rækkefølge eller afstemmes. Vi skriver efter eget valg af artikel og tidspunkt. Forslaget blev besluttet. Rammen for opslaget er, at det skal indeholde følgende:
– Hvorfor er denne artikel fed (max. 8 linjer)
– Titel på artikel, Årgang. Nr.
– Præsentation af sig selv (max. 4 linjer)
Teksten sendes til Lotte, der sørger for at slå teksten op. Lotte bruger forsiden fra det aktuelle nummer, artiklen er fra. Hvis man gerne vil have sit billede i opslaget, kan der max. sendes et billede til Lotte.

Benedicte fortalte om, hvordan DpT har sendt et informations-/reklamebrev om tidsskriftet henvendt mod de nye studerende til distribution på UC’ernes platforme. Det blev besluttet, at Benedicte laver et tilsvarende skriv om Tidsskrift for Socialpædagogik og DFS, som vi kan uploade til de studerende på vores respektive professionshøjskoler. Benedicte laver aftale med Absalon, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen. Lotte lægger det ligeledes på LinkedIn og Facebook.

6. Peer review (Lotte). Forslag om, at alle artikler peer reviewes
Peer reviewere hentes blandt bestyrelsesmedlemmerne. Den ny praksis kan indeholdes i den nuværende redaktionelle praksis. Forslaget besluttes, dog med en drøftelse om, at man som skribent kan frabede sig peer review (ikke den nuværende redaktionelle praksis). Det vil fremadrettet fremgå under artikler, at de er peer reviewed. Lotte ændrer forfatterinformationer, det kommende call om udsathed samt information til bibliotekerne. Essay og kommentarer kan ikke peer reviewes.

7. Evaluering af Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årgang nr. 2 (Niels)
Det oprindelige tema om pædagoguddannelsen er erstattet af et åbent nummer, idet der ikke er nyt om en ændret pædagoguddannelse. ’Skuffeskriv’ er velkomne til nummeret, idet der ikke er lige så meget indhold som til de seneste numre.

8. Status på næstkommende temadag ifb. Med Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årgang nr. 2 (Benedicte, Hanne M. og Bente – samt Lotte og Niels)
Der er allerede 94 tilmeldte og 86 pladser til rådighed pt. Også bestyrelsen skal huske at tilmelde sig, hvis de vil med.

Forårstemadagen bliver tematikken: ”Hvad er socialpædagogisk faglighed”. Bestyrelsen står fælles for temadagen. Alle opfordres til at skrive et oplæg til næste bestyrelsesmøde (29.11.22) på 10 linjer om, hvad vi hver især ser som socialpædagogisk faglighed ’i dag’. Oplægget sendes en uge før til Tim, der rundsender dem umiddelbart efter til alle i bestyrelsen, så vi kan have læst hinandens oplæg inden næste bestyrelsesmøde. Bente sender det skriv, hun tidligere har skrevet. Temadagen forsøges afholdt i samarbejde med SL i deres lokaler. Tim og Benedicte undersøger muligheden samt afstemmer dato.

Lotte og den øvrige redaktionsgruppe står for Temadag om udsathed i 2023.

9. Status og evt. forslag vedr. næstkommende tidsskrifter (26. årgang nr. 1 og nr. 2) (Niels)
Efterårsnummeret omdannes til et nummer om ”Socialpædagogik og uddan- nelse”. SL kan også inviteres ind her.

10. Evt.
Intet under evt.

Ref. Benedicte Bernstorff d. 09.07.2022

Hent referatet som PDF