Bestyrelsesmøde nr. 69

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 69
Tid: 29. november 2022 kl. 15.00 til 16.30
Sted: Virtuelt – over zoom:
Tilstede: Tim, Svend, Jan, Niels, Bente, Thomas, Gitte, Lotte, Hanne Meyer, Karsten, Anthon, Anders og Benedicte
Afbud: Hanne Føns, Inger Marie, Søren og Torsten

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
Tim

2. Valg af referent
Benedicte

3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

4. Godkendelse af referat fra møde nr. 68, 2022
Godkendt og lagt på hjemmesiden i henhold til det aftalte på møde nr. 68.

5. Orientering, samarbejdsmøde med Socialpædagogerne
Tim og Benedicte har været til møde med Marie Sonne, SL.
Vores aftale med SL er genforhandlet med samme beløb og betingelser. Aftalen er godkendt og gælder frem til næste kongres.
SL vil promovere vores temadage bedre og invitere andre faglige selskaber med ind til vore temadage, ligesom de også vil informere os om relevante arrangementer for os.

Drøftelse om, hvordan vi selv i bestyrelsen kan øge synligheden for SL’s medlemmer. Lotte foreslår, at vi kontakter redaktøren for Fagligt fokus https://sl.dk/fagligtfokus og får information om vores arrangementer og tidsskriftsudgivelser synliggjort af den kanal. Lotte og Benedicte finder ud af, hvordan det vil være bedst at gøre os synlige.
Tim foreslår, at tidsskriftet skal være en del af SL’s nyhedsbrev for Vidensbanken – Tim sørger fremadrettet for at sende til Vidensbanken.

6. Evaluering af konferencen ’Dilemmaer på handicapområdet’
Generel tilfredshed med et vellykket arrangement. Aflysninger på dagen blev reorganiseret godt. Det gav gode drøftelser, at det første oplæg fik mere tid. Vi kan overveje, at der fremadrettet kun skal være en oplægsholder om formiddagen, og workshops over middag. Det vil også give andre økonomiske muligheder for keynotes.
Konferencen var velbesøgt, men ikke alle tilmeldte kom, så vi skal genoverveje, om det er tid for at indføre no show fee. Denne gang har vi afvist deltagere, som kunne have fået muligheden, hvis folk meldte afbud. Det besluttes, at no show fee afprøves næste gang med beløbet 500,- kr.
Når vi holder temadag sammen med andre, skal vi være opmærksomme på at få delt arbejdsopgaverne om arrangementet samt få tydeliggjort, hvem der er samarbejdspartnere til en temadag – og når vi er flere, der er fælles om at afholde temadagen, skal vi sikre DfS er øverst på plakaten.
Et fremtidigt samarbejde om temadage kan være med Forsa eller andre foreninger såsom Social Kritik. Samarbejdspartnere skal afgøres efter relevans i forhold til temaet. Flere foreninger kan også inviteres til fælles temadage, som det var denne gang. Vigtigst at den socialpædagogiske faglighed er i centrum.
Det besluttes, at der årligt afholdes en temadag, som Dansk Forening for Socialpædagogik afholder alene, og en temadag, der kan afholdes sammen med andre. Lotte kontakter Mette Bladt fra Social kritik vedrørende fremtidige samarbejder.
Temadagen om udsathed afholdes i samarbejde med Forsa d. 2/11-23. Evt. kunne Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering også være relevant. Nanna Mik-Meyer er i forslag som keynote.

7. Kommende temadag ”Hvad er socialpædagogisk faglighed” (nedsættelse af arbejdsgruppe)
Temadagen er en fælles temadag for bestyrelsen. Gerne sammen med SL og gerne med afholdelse hos dem.
Niels, Svend, Gitte og Tim står for temadagen. Den skal arrangeres medio april og ultimo maj. Alle i bestyrelsen skal sende nogle linjer om, hvordan vi forstår socialpædagogisk faglighed som oplæg til temadagens arbejdsgruppe. Bemærk deadline 23.12.22 – tilføjet efter mødet. Arbejdsgruppen afholder første møde før jul, kontakter SL og kommer med et oplæg til bestyrelsesmøde i februar.
Dato for mødet tilstræbes fastlagt hurtigt.

8. Evaluering af Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årg. nr. 1, 2022
Stor tilfredshed med artiklerne. De er meget faglig relevante både i forhold til praksis og uddannelse.

9. Status, Tidsskrift for Socialpædagogik, 25. årg. nr. 2, 2022 & 26. årg. nr. 1 & 2
Der er ikke et tema for det kommende nummer 25. årg. nr. 2, men der er kommet mange gode bidrag og bliver et spændende nummer med forskellige vinkler på pædagogiske forståelser og ståsteder.
26. årg. nr. 1 Udsathed
26. årg. nr. 2 Pædagoguddannelsen
Forslag til 27. årg. nr. 1 Demens i en bred socialpædagogisk forståelse eller Ældrepædagogik. Jan indgår i redaktionsgruppen med Anders. Lotte kontakter Anders herom.

10. Status, foreningens tilstedeværelse på SoMe
Vi følges af såvel forskere og praktikere, og foreningen er velbesøgt på de sociale medier.
En reminder fra sidste møde – Husk at sende til Lotte om artikler, vi vil anbefale:
– Hvorfor er denne artikel fed (max. 8 linjer)
– Titel på artikel, Årgang. Nr.
– Præsentation af sig selv (max. 4 linjer)
Så slår Lotte op på LinkedIn. Lotte har kun modtaget en anbefaling, og har derfor ikke slået noget op endnu.

11. Datoer til bestyrelsesmøder – første halvår 2023
Første møde online i februar, andet møde i forbindelse med temadagen i foråret.
Tim udsender en doodle.

12. Evt.
Jan foreslår, at vi skal give vores open access et gennemsyn, så vi bliver mere åbne. Jan laver et lille oplæg til drøftelse til næste bestyrelsesmøde.
Karsten og Søren har tidligere skrevet en artikel om, hvordan socialpædagogikuddannelsen blev modtaget i området omkring Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium. De arbejder på en opfølgning af, hvordan medarbejdere på børnehjem i området viste interesse.

2022.11.29, ref. Benedicte Bernstorff

Hent referatet som PDF