11. maj 2022

Temadag 2022

Dansk Forening for Socialpædagogik afholder
TEMADAG
Fritids- og ungdomspædagogik – fri fra hvad – fri til hvad?
Onsdag den 11. maj 2022 – 9.30-15.15 i Fællessalen på Christiansborg

ProgramProgrampunkt
09.15-09.45Ankomst kaffe, te, boller
09.45-10.15Velkomst
Formanden for Dansk Forening for Socialpædagogik Svend Bak
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet Jens Joel.
10-15-11.00Keynote:
Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling – hvad viser forskningen på området?
Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU, Aarhus Universitet.
Dette oplæg sætter fokus på hvad forskningen viser os om fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel, læring og udvikling både i dansk, nordisk og international sammenhæng. Ligeledes sættes der fokus på, hvordan fritids- og ungdomsklubber også fungerer som en forebyggende pædagogisk indsats rettet mod børn og unge, som befinder sig i sårbare og udsatte livsforhold med et særligt blik på, hvilke pædagogiske indsatser, der rent faktisk synes at være vigtige for denne gruppe børn og unge.
11.00-11.15Pause
11.15-12.00Pamfletter:
Distinktionen Fritid – Undervisning

Svend Bak, Socialpædagog & lektor emeritus & Toke Agerschou, socialpædagog & selvstændig rådgiver.
Forholdet mellem undervisning og fritidsaktiviteter bliver i vores perspektiv meget afgørende for at kunne udvikle en moderne og tidssvarende forståelse af fritids- og ungdomspædagogikkens opgave i forhold til børn og unge. Vores udgangspunkt hviler på en distinktion mellem selvbestemmelse og fremmedbestemmelse, og på et dannelsesperspektiv med dette afsæt.

”Der sker hele tiden noget – det gør der bare” – perspektiver på fritidspædagogik i mødet med Generation Alpha
Søren Østergaard, ph.d. Ungdomsforsker og forfatter en række bøger med fokus på tweens og fritidsliv, senest ”Der sker hele tiden noget”(2021).
Med afsæt i en større undersøgels foretaget blandt elever på mellemtrinnet, samt data fra ”klubmålinger” blandt ca. 4000 medlemmer og forældre i fritidsklubber i hele landet, vil der i oplægget være fokus på, hvordan vi i praksis får forløst det store potentielle som ALLE er enige om at klubberne rummer? Hvilke forventninger har medlemmer og forældre til de voksne? Hvor mange medlemmer er det egentlig som oplever at have ”vigtige” samtaler med de voksne i klubben? Hvordan får vi implementeret en systematik, der ikke dræber kreativiteten?
12.00-12.45Frokost – sandwich og drikkevarer – betal selv
12.45-13.30Pamfletter:
De stjal fritidens fundament. Om skolereformens stadige konsekvenser for unges fritidsliv

Jesper Larsen. Fritidspædagog, PD Ungdomspædagogik, MA ledelse- og organisationsudvikling.
Fritids- og ungdomspædagogiske organiserede fællesskaber opstår som svar på at fritiden bliver et problem. Staten skaber en opmærksomhed på områdets pædagogiske arbejde og gør det til løsning på samfundsmæssige problemer. Med idealer om forebyggelse, demokratisk dannelse og særlig opmærksomhed if. til udsatte unge, opbygger det fritids- og ungdomspædagogiske område en praksis, der kombinerer et kulturelt indhold med et socialt sigte samt tæt dialog med børn og unge om deres klubtilbud.
Med folkeskolereformen fra 2014 får vi en paradoksal invitation til det fritids- og ungdomspædagogiske område, der lyder således: ”Kom som du er, vi ser dig som et potentiale, men genopfind dig selv” , og siden har det fritids- og ungdomspædagogiske område arbejdet for at finde fodfæste i et forandret pædagogisk landskab – med store omkostninger til følge.

Følsomme Fællesskaber
Helle Rabøl Hansen. Cand.jur. Ph.d. i Pædagogisk Psykologi. Independent Scholar, medstifter af NO!SE.
Vi er alle omgivet af forskellige fællesskaber. Der er formelle strukturfællesskaber som skole, fritidstilbud uddannelse og arbejdspladser – og så er der de uformelle fællesskaber, hvor vi udvikler fælles meningsfuldheder og oplever vi hører til. De formelle og uformelle fællesskaber krydser spor, ikke altid uden kampe – og det er i dette mellemland følsomme fællesskaber kan opstå. Følsomme fællesskaber kan have mange forskellige former: Mobning som udstødelsesfællesskab kan svare på behovet for at høre til i en gruppe der mangler sammenhængskraft, og fælles gadeliv kan både være stærk og svag i indre som ydre pres. Det er især ungemiljøer der skaber sociale identiteter som ikke altid mødes med forståelse af de voksne. Dette oplæg tager udgangspunkt i at det fælles kan tippe mod udstødelse og kriminalitet – men også være et svar mod udstødelse, ensomhed og marginalisering.
13.30-13.45Pause
13.45-14.25Politikernes tur:
Den politiske vision på det fritids- og ungdomspædagogiske område.
Formål og retning for Fritids- og Ungdomsklubber – Ungdomsskole -SFO.
Korte oplæg fra:
Jens Joel. MF for Socialdemokratiet
Steen Knuth. MF for Venstre
Lotte Roed. MF for Det radikale Venstre.
Jakob Sølvhøj. MF for Enhedslisten.
MF for SF
14.25-15.10Paneldiskussion.
Spørgsmål fra salen.
15.10-15.15Farvel og tak for i dag.

Om oplægsholderne

Kirsten Elisa Petersen
Ph.d. og lektor inden for det lærings- og udviklingspsykologiske område på Aarhus Universitet og programleder for forskningsprogrammet social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP). Kirsten Elisa Petersen forsker særligt i børn og unge i udsatte positioner og pædagogers arbejde med denne gruppe i forskellige institutionelle sammenhænge, herunder dagtilbud, skole samt fritids-og klubtilbud. Aktuelt forskes i fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges trivsel – og betydningen af det fritidspædagogiske arbejde som et rum med muligheder for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Svend Holm Bak
Jeg er uddannet socialpædagog fra 1978. Jeg har arbejdet som pædagog i børnehave, fritidshjem og på behandlingshjem for unge. Jeg har taget en masteruddannelse i socialpædagogik og en organisationskonsulentuddannelse. I den sidste halvdel af mit arbejdsliv har jeg uddannet pædagoger og især lavet efter- og videreuddannelse for pædagoger. Derudover har jeg planlagt og udført adskilligt udviklingsarbejde. Mine interesseområder er dagtilbudspædagogik, fritidspædagogik og socialpædagogik.

Toke Agerschou
Selvstændig Rådgiver, P(ersonlig)A(assistent) og facilitator. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg været dybt optaget af børn og unges udvikling og af teoriers og tilganges anvendelse i den praktisk pædagogiske hverdag. Desuden arbejder jeg med, hvordan rammer, organisering og metoder kan befordre resultater for børn, unge og voksne. Indtil 1.2.2019 var jeg chef for det samlede Fritids- og Ungdomsskole-område i Aarhus Kommune. Tidligere igennem en årrække leder af SSP og i den forbindelse medarkitekt på Aarhus Indsatsen mod radikalisering og samarbejds- og beredskabsopbygningen i udsatte boligområder. Mine opgaver som selvstændig spænder vidt: Ungdomsskole/klubudvikling, optimering af ledelse & teams, 10. klasses udvikling, Boligsociale workshops, FGU-support, planlægning og organisation-setup m.m.

Søren Østergaard
Ph.d., leder af ”Center for Ungdomsstudier”.
Forfatter til en række bøget med fokus på unges fritidsliv, senest ”Der sker hele tiden noget – det gør der bare”(2021) – en undersøgelse der har fokus på Generation Alpha.

Jesper Larsen
Jesper Larsen, fritidspædagog, PD Ungdomspædagogik, MA ledelse- og organisationsudvikling. Selvstændig ledelseskonsulent og rådgiver. Tidligere udviklingskonsulent i Ungdomsringen. Jeg har være praktiker og ledet ungdomsprojekter, ungdomshus, matrikelløs klub, og har været afdelingschef i en kommunal forvaltning og har dermed 35 års erfaring fra forskellige positioner lokalt/kommunalt samt centralt/nationalt. Pt. er jeg tilknyttet Fremtidens Klubtilbud et projekt der drives af Ungdomsringen og BUPL, Projekt Alvorlig Sjov Fritid i en klub i Viborg Kommune, diverse kompetenceudviklingsforløb i diverse klubområder, et 2-årigt ledelses- udviklingsprojekt i Roskilde Kommune samt processer om udvikling og skrivning pædagogisk grundlag i ungdomsskoler.

Helle Rabøl Hansen
Cand.jur. Ph.d. i Pædagogisk Psykologi. Independent Scholar, medstifter af NO!SE. Bestyrelsesmedlem i Foreningen til etablering af Det Frie Universitet.
Jeg har arbejdet med og forsket i fænomenerne: mobning og marginalisering siden 1998, hvor jeg blev færdig som jurist med et speciale om uformelle sociale optagelsesregler blandt danske værnepligtige. Det startede en faglig interesse for “udstødelse blandt sine egne”. I 2011 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling i pædagogisk psykologi: “Lærerliv og elevmobning”. Jeg arbejdede i forskerteamet eXbus, “Exploring Bullying in Schools” fra 2007 til 2013. Her redefinerede vi begrebet mobning – og flyttede fokus fra enkeltpersoner til personer i flok. Vores felt var børne- og ungeområdet, men i øjeblikket “oversætter” jeg de analytiske pointer til voksnes arbejdsmiljøer.
Udover mobning er mine videnskompetencer: Ungeliv, skoletrivsel, skolevrede, skolesorg, skolefravær, Pip: piger i pres, fællesskabende didaktikker, twistet belonging, arabiske drenges street-tilblivelser og pædagogiske praksisser i Grønland.


Hent programmet som pdf-fil.
Hent slides fra Temadagen (pptx-fil).