Bestyrelsesmøde nr. 61

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 61
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 16.45 – 17.45
på UC Syd, lokale 4152, Degnevej 16, 67 Esbjerg Ø

Til stede: Brian, Benedicte, Søren, Jan Jaap, Torsten, Nold, Keld, Lotte, Sven, Karsten J, Anthon
Afbud: Hanne, Jacob, Niels, Elisa samt suppleant Karsten T

Godkendelse af dagsorden
OK

Godkendelse af referat fra møde nr. 59, den 10. marts 2016
OK

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lotte
Næstformand: Torsten
Kasserer: Karsten J

Redaktører
Iflg. vedtægterne § 11 skal der udpeges 2 personer som redaktører for en 2-årig periode. Skal der være en særlig temaredaktør i Werks korrekturværktøj til det pågældende nr. af tidsskriftet?
Lotte og Torsten fortsætter, og påtager sig også opgaven at lukke manuskripterne i korrekturværktøjet

Evaluering af 19. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
Temaet for nr. 1 var Socialt Entreprenørskab, mens temaet for nr. 2 var Anderledeshedens Vækstrum. Til drøftelse.
Det har fungeret fint at grupper af videncentermedarbejdere mv påtager sig opgaven med at levere en række artikler. Det giver både internt og i fhd til kvaliteten af materialet.

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 20. Årgang nr. 1 og 2
På sidste bestyrelsesmøde blev temaerne bestemt med nr. 1 Professionsviden og uddannelsesviden og nr. 2 Flygtninge. Men nr. 2 er ændret til Psykiatri og Socialpædagogik pga. redaktionens sammensætning.
Da Karsten Tuft af helbredsmæssige årsager er fritaget for arbejdet med nr 20:1 samt temadag/jubilæumsdag, ønsker de tilbageblivende to (Keld og Jan Jaap) forstærkning. JJ og K laver en opgaveliste, og så fordeles opgaverne.

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 21. Årgang nr. 1 og 2
VIA UC vil gerne stå for nummer 1 med temaet Borgerens stemme i det socialpædagogiske landskab (arbejdsoverskrift).
Niels Rosendal foreslår Capability Approach og Socialpædagogik som tema for nr. 2.
Det går vi videre med.
UC NUVO vil måske senere også stå for et nummer.

Tidsskriftet generelt
Der har ikke været problemer med at skaffe artikler. Langt de fleste artikler skrives af undervisere på UC’erne. Tidsskriftet har fået støtte fra Udlodningsmidlerne, hvorfor tidsskriftet er lagt ind på Materialeplatformen. Hermed lever vi op til kravet om offentlig tilgængelighed af artiklerne.
Julenummeret 2016 er tilgængeligt for medlemmer på Foreningens hjemmeside.
På bestyrelsesmødet den 07.11.16 blev det vedtaget, at Werk fra næste år står for lay-out og tryk af TfS. Werk har et on-line korrekturredskab.
Det undersøges, hvad det koster at have en professionel korrekturlæser.
Skal vi have en korrekturlæser? Anthon har en kontakt som opgiver en max. pris på 8000 kr (400 kr/time). Spørgsmålet er hvad der hører med til redaktionelt arbejde og hvad der er korrektur. Og yderligere: hvor meget arbejde lægger vi i det redaktionelle arbejde, hvor mange gang går artikler frem og tilbage mellem forfatter og redaktion? Skal vi bruge de fede års overskud til kvalitetsløft eller til sparebøssen til de syv magre år?
Konklusion: vi ser på retningslinjerne (og gør dem mere skarpe), tager det næste år hvor vi følger det redaktionelle arbejde tæt og afprøver WERK´s korrektur-værktøj –derefter evaluerer vi og vurderer behovet for justeringer.

Hjemmesiden
Fra sommeren 2016 har hjemmesiden været i luften. Den vedligeholdes og opdateres af Byskov kommunikation. Der er i budgettet taget højde for de fremtidige udgifter til hjemmesiden.
Der arbejdes fortsat med at finde tidligere originaltegninger eller pdf udgaver heraf i god opløsning men også pdf udgaver af de tidlige artikler.
Ros til Steen og til Lotte for resultaterne af arbejdet med hjemesiden!

Foreningens økonomi og aktiviteter
Diskussion af evt. nye aktiviteter inden for rammerne af Generalforsamlingens beslutninger.
Samarbejde med SL (v Lotte)
Evalueres i august (eller evt. efter september-temadagen)
Samarbejde med UC’erne (v Lotte)
Desværre afviste ledernetværket vores tilbud da man ikke ønskede at binde sig til en forening/et tidsskrift. Vi kan kontakte dem hver især, evt. videncentre.
Keld kontakter LOS for at sondere.

Nye takster for medlemskab og tidsskrift (Karsten)
Vi har nu sendt de nye takster ud og får de første reaktioner. Fx et bibliotek der spørger om linket til de elektroniske artikler kan lægges ud på nettet. Indtil videre svarer vi at det krævet at institutionsabonnement til den dyre takst (1800 kr).
Der er ingen indsigelser mod at WERK overtager administrationsopgaver, således at vi får samlet og koordineret de forskellige opgaver der er i forbindelse med abonnementer, lay-out, tryk, og salg.

Næste møde
Det foreslås, at næste bestyrelsesmøde lægges i forlængelse af næste års generalforsamling. Hvis der viser sig behov for afklaringer i bestyrelsen klares dette så vidt muligt over mails eller telefon. Hvis dette ikke er muligt, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Der lægges et bestyrelsesmøde d 21 september mellem temadag og middag.
Marts-mødet i 2018 er 15-3.

Eventuelt
Husk foreningens 20 års jubilæum i efteråret 2017. Det fejres i Aalborg. Jubilæumsudvalg: Keld Trækjær, Jan Jaap og Karsten Jørgensen med Lotte Harbo som sparringspartner. Den 21. sep. er indtil videre afsat til jubilæet.
Jubilæum 21-9: Gerne med fællesspisning; Keld finder et sted
Fremover 2 bestyrelsesmøder/år
Da GF har besluttet at det er muligt at bestyrelsen indstiller æresmedlemmer, indstilles Karsten Tuft. Indstillingen følges.

Hent referatet som PDF