Generalforsamling 2021

Der indkaldes til 26.
GENERALFORSAMLING I DANSK FORENING FOR SOCIALPÆDAGOGIK
Torsdag d 20 maj 2021.
kl. 14:00 – 15:00 på zoom : http://kortlink.dk/zoom/2b5e4

Referat af:

 • 1. Valg af dirigent og referent
  • a. Jjr vælges som referent
  • b. Anthon Sand Jørgensen vælges som dirigent, og konstaterer at forsamlingen er lovligt indkald
 • 2. Formandens årsberetning
  • a. Formanden beretter om arbejdsdelingen i formandskabet: formanden er tovholder og øverste myndighed, men bistås af et helt team.
  • b. Samarbejde med SL: vi er et fagligt fællessakb der har en aftale med en fagforening hvori vi gendidgt respekterer hinandens egenart. Vi har en aftale om økonomisk støtte til tidsskriftet og webinaret, til gengæld kan SL deltage i redaktionsmøder og har adgang til temadage mv. Vi har en rigtig fin løbende dialog med næstfmd. Marie Sonne og faglig sekretær Sofie Thai Fisker om bl.a. pædagoguddannelsen og behovet for mere opmærksomhed for voksen handicapområdet
  • c. Om det administrative (Jan Jaap Rothuizen): hjemmeside er opdateret, alle artikler og gamle numre er nu digitalt tilgængeligt (til noget der ligner ekspeditionsprisen)
  • d. Om tidsskriftet (Niels Rosendal Jensen): vi er i gang med både 24 og 25 årgang, med temanumre om fritids- og ungdomspædagogik og om voksen handicap. Der er temmelig mange der ønsker peer-review, det medfører en del redaktionelt arbejde (fra Tim Vikær og Torsten Erlandsen), ligesom det redaktionelle arbejde med artiklerne, herunder at sikre en vsi ensartethed i fhd til kommatering m.v.
  • e. SOME-indsatsen (Lotte Junker Harbo): vi har fået facebookprofil (med 200 følgere) og linkedinprofil (med 44 følgere). -opslagene kommer faktisk vidt omkring, så bidrag gerne!
  • f. Arbejdsdelingen mellem ovenstående fungerer fint og vi er indstillet på at fortsætte det.
  • Dirigenten kvitterer for en årsberetning der viser at foreningen er aktiv og i fuld vigør!
   Samarbejdet med SL og drøftelserne med dem om hvordan socialpædagogikken kan synliggøres og være en anerkendt del af pædagoguddannelsen kommenteres og uddybes (Hanne Meyer Johansen) Den diskussion kunne godt bredes ud i foreningen, eventuelt med konkrete arrangementer (Tom Vikær Andersen).
 • 3. Redaktionens beretning
  • a. Årg. 23 nr 1 : socialpædagogisk kernefaglighed
  • b. Årg. 23 nr 2 :
 • 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • a. Kasserer Hanne Føns fremlægger regnskabet og uddyber de forskellige poster. Resultatet er et lille underskud, hvilket kan tilskrives engangsudgiften på 44000 til digitalisering m.v. Herefter er der en kassebeholdning på godt 213.000 kr. Regnskabet er revideret.
  • b. Regnskabet godkendes enstemmigt
 • 5. Forslag til vedtagelse af budget
  • a. Budgettet rummer de sædvanlige poster, og ender med et mindre overskud på kontoen. Der kan komme udgifter til temadag og møder i efteråret. Forsamlingen beslutter at godkende budgettet samtidigt med at man godkender at bestyrelsen justerer posterne omkring temadag og møder.
  • b. Der er et ønske om valg af en ny revisor, som alle er indforstået med
  • c. Underskrifterne på regnskabet laves i år elektronisk, ved at det enkelte bestyrelsesmedlem skriver en svarmail til Hanne hvor man tilkendegiver at man hermed skriver under på det vedlagte budget
 • 6. Indkomne forslag
   -der er ingen indkomne forslag
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   Følgende bestyrelsesmedlemmer valgt til 2021: Hanne Føns, Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen, Anne Mia Steno, Thomas Stubben, Tim Vikær Andersen, Liselotte Helms og Bente Møller

   Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak, Hanne Meyer-Johansen og Benedicte Bernstorff.

   Inge Marie Skaarup stiller op.

   Der er tilsagn fra alle undtagen Kirsten Elisa Petersen, som ikke har været i kontakt med foreningen. Jakob Kornbeck har meldt afbud men ikke givet tilsagn om at ville vælges igen -hvilket man skal for at kunne genvælges i henhold til vedtægterne, hvilket også fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. Karsten Jørgensen er æresmedlem og skal derfor ikke vælges.

   Genvalg til Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Niels Rosendal Jensen, Lotte Harbo, Svend Bak, Hanne Meyer-Johansen og Benedicte Bernstorff.

   Nyvalg af Inge Marie Skaarup

 • 8. Eventuelt

Dirigenten takker for god ro og orden og slutter mødet kl. 15.25

Hent referatet som PDF