Generalforsamling 2020

Der indkaldes til (corona-udskudt) 25.
GENERALFORSAMLING I DANSK FORENING FOR SOCIALPÆDAGOGIK
Onsdag d. 9. september kl. 15:15 – 16:00
På Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Alle 15H, 8270 Højbjerg

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent og referent
  • a. Dirigent: Karsten Tuft
  • b. Referent: Jan Jaap Rothuizen
 • Dirigenten konstaterer at GF er lovlig indkaldt iflg.vedtægterne og er beslutningsdygtig.
 • 2. Formandens årsberetning (se sidst i dokumentet)
 • Det er min sidste årsberetning og jeg bruger den til dels at markere status på foreningen og tidsskrift, set fra min pind, dels til at pege på mulige veje at bringe foreningen videre på.
 • Jeg har sat pris på at holde formandsstafetten i nogle år og jeg er glad for at faget socialpædagogik kan samle så mange gode folk, både jer, medlemmer, og alle vores bidragsydere uden hvem der ikke ville være hverken tidsskrift eller temadage.
 • Vi har brugt kræfterne de seneste år at samle og digitalisere både driften af foreningen og vores tidsskrift.
  • Vi er digitalt kørende. Alt er samlet hos Werk.
   • • Drift af sekretariatet v/Carl Otto (betalingsservice, abonnementshåndtering, betalinger)
   • • Hjemmesiden køres af Thomas
   • • Werk selv reagerer hvis der er ting omkring forsendelser fx, der ikke kører regelmæssigt, så ringer han
   • • Illustrationer ved Allan Stockholm
  • Vores økonomi er ok stabil.
   • • SL-aftalen kender vi ikke fremtiden på
   • • Vi skal overveje om vi vil prøve at initiere et samarbejde med UC’erne igen
   • • Skal vi gå online og droppe tryk som fx Dansk Pædagogisk Tidsskrift har gjort det? Jeg synes det ville være et tab men det ville måske være godt for økonomien
   • • Copydan-opgørelserne siger os at vi bliver brugt
  • Er vi med på de relevante temaer?
   • • Jeg tror det er en pointe at vi bliver ved at stå på FAG som det centrale for vores tidsskrift. Måske er der også en tendens hos interessenter omkring uddannelsessystemet til at orientere sig i samme retning som os (BUPL fx)
   • • Det ser ud til at vores ide med gæsteredaktioner bærer frugt på den måde, at tidligere bidragsydere vender tilbage med nye bidrag, der er gengangere
  • Hvilke veje kan foreningen gå?
   • • Vi kan helt stabilt blive i det leje, vi er i. Driften af de to hovedelementer (forening og tidsskrift) for formandsposten fordrer lige nu 4-500 timer årligt
   • • Alt efter hvilke kræfter vi har at gøre med kan vi enten ned- eller opskalere
    • · Nedskalere så vi *kun* driver tidsskriftet
    • · Opskalere så vi er mere aktive på sociale medier, på uddannelserne, i at engagere kolleger på UC’er og universiteter
   • • Samlet er det måske en idé at dele opgaverne, så én er ansvarlig for drift af foreningen, én for tidsskriftet. Evt. i et tredelt formandskab hvor to næstformænd står for hver af hovedopgaverne og formanden sidder med det samlede ansvar
   • • Jeg er med på det hele, nu som almindeligt bestyrelsesmedlem
 • 3. Redaktionens beretning
  • a. Årg 22 nr 1 VIDEN OG EKSPERTPOSITIONER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET
  • b. Årg. 22 nr 2 VELFÆRDSTEKNOLOGIER I PÆDAGOGISK PRAKSIS
    Temadagen måtte desværre aflyses pga Corona, der var ellers et interessant tiltag hvor studerende var inviteret med praktkvejledere
  • c. Årg. 23 nr 1 SOCIALPÆDAGOGISK KERNEFAGLIGHED
    mange artikler, og mange der ville fagfællevurderes, hvilket medfører et stort redaktionelt arbejde
 • 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab (Karsten)
  • Karsten gør opmærksom på et lille fald i indtægterne. Der er nogle teknikaliteter man skal være opmærksom på når man skal se på udgiftssiden. Resultatet er dog samlet set på godt 28000,– Der er lavet aftaler med WERK om at vi fremover afregner regnskabsårets udgifter og indtægter i samme regnskabsår. Foreningen har en ikke ubetydelig formue på mere end 300.000 kr som man skal være opmærksom på.
  • Copydan-udgifter er ganske pæne.
  • Fremtiden er det svært at spå om, med udviklingen i retning af open access og adgang gennem bibliotekernes digitale abonnementspakker kan men være lidt bekymret for om vi udbredes nok når vi ikke er en del af det -og ligeledes om bidragsydere synes vi er attraktive nok når de gerne vil komme bredt ud.
  • Der er en problematik omkring temadagene -som er super-interessante, men ikke ret velbesøgte, hverken af medlemmer eller af andre. Skal vi reducere til 1 gang/året eller igangsætte andre initiativer.
  • Flere medlemmer/abonnenter – institutioner og dimittender. Det kunne man bruge nogle af vores midler til.
  • Lottomidlerne er udgået fordi UVM kun gav midler til trykkeudgifter hvis man samtidigt laver open access.
  • SL har været en god samarbejdspartner og har også givet midlerne for 2020.
  • Regnskabet godkendes og underskrives på stedet
 • 5. Forslag til vedtagelse af budget
   Budgettet vedtages
 • 6. Indkomne forslag
   Ingen indkomne forslag
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer valgt til 2021: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak, Hanne Meyer-Johansen og Benedicte Bernstorff.
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hanne Føns, Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen, Anne Mia Steno, Mette Rømer (modtager ikke genvalg) og Thomas Stubben
   • HF, ASJ, ANP, AMS og TS genvælges.
   • Tim Vikær Andersen, Liselotte Helms og Bente Møller stiller op som kandidater. De vælges enstemmigt ind.
 • 8. Eventuelt
  • Dirigenten glæder sig over at arbejdet fortsætter og at nye generationer kommer til og gør en fantastisk indsats, og takker i øvrigt for god ro og orden.

Til stede

Liselotte Helm
Anders Nold Petersen
Karsten Jørgensen (kasserer)
Jan Jaap Rothuizen
Karsten Tuft
Benedicte Bernstorff
Hanne Føns
Svend Bak
Bente Møller
Niels Rosendal (på teams)
Tim Vikær Andersen (på teams)
Torsten Erlandsen (på teams)

Hent referatet som PDF