Bestyrelsesmøde nr. 62

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 62
Tid: Torsdag den 15. marts 2018, kl. 10.45 – 12.15
Sted: På DPU i Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV, lokale A104

Til stede: Svend Bak, Torsten Erlandsen, Karsten Jørgensen, Karsten Tuft, Anthon Sand Jør-gensen, Lotte Junker Harbo og Bodil Høyer Damsgaard (rep. fra SL).
Afbud: Søren Hegstrup, Anders ’Nold’ Petersen, Benedicte Bernstorff, Hanne Føns, Niels Ro-sendal Jensen
Deltog ikke: Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Kirsten Elisa Petersen.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt

Godkendelse af referat fra møde nr. 61 d. 9. marts 2017
Referat er godkendt

Behandling af forslag om ny organisering (se bilag 1)
Forslaget er vedtaget og vedhæftes dette dokument med fordeling af opgaver. Alle bestyrelsesmedlemmer modtager udspil omkring hvordan vi går videre herfra.

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lotte Junker Harbo
Næstformand: Torsten Erlandsen
Kasserer: Karsten Jørgensen.
Revisorer: Johnny Lauridsen og Kirsten Burgsø
Redaktører: Torsten Erlandsen og Lotte Junker Harbo (ansvarshavende)
Iflg. vedtægterne § 11 skal der udpeges 2 personer som redaktører for en 2-årig periode. Ansvarshavende redaktør godkender i werks korrekturværktøj.

Samarbejde med SL og introduktion af repræsentant fra SL, som deltager i punkterne 1.–7. at vi har en aftale for i år og den evalueres midt i juni.
Hvis den fortsættes kan vi fortsætte de store temadage, ellers skal vi ned-skalere.
Aftalen gennemgås og Bodil Høyer Damsgaard uddyber processen i SL – tanken er at artiklerne og invitationen skal bredere ud end de specifikke faglige selskaber. I SL finder man aftalen spændende hvilket også er tilfældet i bestyrelsen i DFS.

Evaluering af 20. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
Temaet for nr. 1 var Professionsviden og uddannelsesviden.
Temaet for nummer 2 var Psykiatri i et socialpædagogisk perspektiv. Til drøftelse.

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. Årgang nr. 1 og 2
På sidste bestyrelsesmøde blev temaerne bestemt med nr. 1 Borgeres stemmer (arbejdstitel, én peer reviewet artikel, temadag d. 28. november i Aarhus) Temaredaktion: Torsten Erlandsen og Benedicte Bernstorff og Lotte Harbo og nr. 2 Capability approach. Niels Ro-sendal Jensen og Christian Christrup Kjeldsen.

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 22. Årgang nr. 1 og 2
Netværket NUVO vil gerne stå for årgang 22 nr. 1. Forslag om artikelemner fra SL: noget om selvbestemmelse indenfor handicapområdet, at arbejde med dokumentation og fokus på handicap og beskæftigelse. Anthon tager emnerne med til NUVO. Torsten Erlandsen og Thomas Stubben foreslås til temaredaktion
Årgang 22 nr 2 er ikke temasat. Velfærdsteknologi – *Skal vi sætte strøm på socialpædagogikken* – telepædagogik, bostøtte gennem video, døv-blindeområdet, antropologisk betragtning: at der sker en udradering af kultur og sprog. Sæt temaredaktionen på næste møde (skype)

Evt.
Tilføje to Skype-møder ud over møderne tilknyttet temadagene. Lotte indkalder

Bilag nummer 1 opgavefordeling i bestyrelses- og redaktionsarbejdet
Overordnet ramme:
Vi går sammen i tomands-teams om de forskellige opgaver.
At hvert team af temaredaktørerne tildeles én artikel pr. temanummer.

OpgaveIndholdTeam
Udgivelse af tidsskriftets to årlige numreAt sætte tema og indhente tilsagn om bidrag fra forfattere (husk at sende skabelonen med som de kan skrive ud fra). At samle artiklerne og sende til korrektur.
Redaktionelt arbejde i de enkelte artikler. Korrektur.
Temaredaktionerne
To-mandsteams på de enkelte artikler.
Kontakt til peer reviewereKontakt – opdyrke peer review netværk og være tovholder på peer reviewprocessen.
Modtager af ’løse’artikelfor-slagOpgivet på hjemmesiden som kontaktperson for artikelforslag.
Arrangere te-madageIndgå aftaler med
➢ Oplægsholdere
➢ Lokale-administratorer
Kontakt til sam-arbejdspartnereKontakt til
➢ Werk
Sekretariat.
➢ Sten-hjemmeside
Opdatere hjemmeside, lægge artikler op mv.
➢ Allan-illustrator
Bestyrelses- og medlemskontaktIndkald til møder og til generalforsamlingFormand og næstformand
Kontakt til SL og UC-sektorenFormand
ØkonomiKasserer og en back-up
DiverseFacebook
Alle de løse henvendelser.

Hent referatet som PDF